ANUBIS
Celok aplikačných modulov pracujúcich na báze jednotného vzhľadu a základného ovládania pod krycím menom: "anubis" - advanced user-friendly business information system. Podkladom je vždy databázový motor, postavený na prístupovom bode pre jednotlivých užívateľov prihlasujúcich do spracovávaných agiend.

anubis chart
Každá agenda môže mať samostatné moduly (pluginy), do ktorých je možne konfigurovať prístupy užívateľov ako aj do spoločných modulov systému. Nad všetkými užívateľmi stojí tzv. administrátor, ktorý je oprávnený prideľovať alebo modifikovať práva užívateľov taktiež základné inštalačné vlastnosti pomocou správcu systému.
Všetky aplikácie I. úrovne sú schopné samostatného fungovania ako aj komunikácie v sieti a to pomocou zdieľania spoločného adresára alebo za pomoci databázového serveru.

Popis:
DB - databázový motor pre uchovávanie dát
anubis - jadro systému
user access control - prístuové práva užívateľa
sysman - správca systému

aplikácie I. úrovne
 • horep - hotelová recepcia
 • exchange - zmenáreň
 • asm - storage manager
 • restika - reštauračný systém
 • ecassa - pokladňa
 • ebilling - fakturácia
 • elizafiremný asistent
 • consult - poradenstvo
aplikácie II. úrovne:
 • pda.restaurant - externá aplikáca
Licencovanie aplikácií je podľa druhu:
 • SUL - single used licence, spracovanie jednej firemnej agendy
 • MUL - multi used licence, sppracovanie viacero firemných agiend
Typu inštalácie:
 • LOCAL - databáza je uložená na počítači,kde sa nachádza aj klient
 • LOCAL SHARED - databáza je zdielaná medzi 2-3 počítačmi
 • Client/SERVER - databáza je uložená na centrálnom vzidalenom počítači